Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Digital factory s.r.o.
IČ: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno,
pro používání aplikace sloužící k elektronickému uzavírání smluv a poskytování licencí ke smluvním vzorům

  

 1. Definice

Pojmy uvozené velkými písmeny budou mít dle kontextu jednotlivě nebo v množném čísle následující význam:

Ceník“ = soupis cen za odemčení jednotlivých Vzorů k úpravám, vložení hotového dokumentu ze souboru a dále soupis cen a služeb v případě uzavření Smlouvy o spolupráci uveřejněný na internetových stránkách www.ismlouva.cz/cenik

iSmlouva“ = nástroj umožňující vytváření a elektronické uzavírání dokumentů a získávání licencí k užití vzorů smluv.

Nařízení“ = nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Návštěvnický účet“ = jednorázově vytvořený účet v Aplikaci, který na pozvání Uživatele umožní pouze podpis dokumentu nebo jeho odmítnutí.

Návštěvník“ = osoba, která prostřednictvím Aplikace uzavírá smlouvu, aniž by měla vytvořen Uživatelský účet

Občanský zákoník“ = zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Podmínky“ = tyto obchodní podmínky vydané Provozovatelem

Provozovatel“ = obchodní společnost Digital factory s.r.o., IČO: 06988377, se sídlem Pražákova 1008/69, Štýřice, 639 00 Brno

Role ve workspace“ = role Uživatele ve Workspace přidělená Uživatelem, který daný Workspace zřídil

Smlouva o spolupráci“ = smlouva uzavřená mezi Uživatelem a Provozovatelem, jejímž předmětem je závazek Provozovatele poskytnout k užívání aplikaci iSmouva za podmínek stanovených touto Smlouvu a těmito obchodními podmínkami.

Smlouva o zpracování“ = ustanovení těchto Podmínek v čl. 8 Podmínek, upravující v souladu s článkem 28 Nařízení vztahy mezi Uživatelem, jakožto správcem osobních údajů, a Provozovatelem, jakožto zpracovatelem osobních údajů

Uživatel“ = osoba, která si zřídila Uživatelský účet v Aplikaci

Uživatelský účet“ = účet Uživatele založený v Aplikaci registrací dle těchto Podmínek

Vzor“ = vzor smlouvy či jiného dokumentu, který je možné v Aplikaci upravit a elektronicky podepsat

Webové stránky“ = internetové stránky www.ismlouva.cz

Workspace“ = funkcionalita Aplikace, která umožňuje zřídit virtuální pracovní plochu, v rámci které může Uživatel dalším Uživatelům přidělovat různá uživatelská práva, vytvářet a uzavírat dokumenty, ukládat rozpracované a uzavřené dokumenty.

 1. Úvodní ustanovení

Tyto Podmínky upravují v souladu s ust. § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti vznikající na základě nebo v souvislosti s užíváním Aplikace.

Kontaktní údaje na provozovatele jsou: tel.: +420 603 561 802, e-mail: ondrej@ismlouva.cz, kontaktní adresa: Digital factory s.r.o., Lomnického 9, 140 00 Praha 4. Provozovatel prohlašuje, že veškeré aktuální údaje, zejména kontaktní, jsou zveřejněny na Webových stránkách v sekci „Kontakt“.

Aplikace slouží k elektronickému uzavírání dokumentů, a to jak na dálku, tak i za současné přítomnosti dvou či více osob, které dokument prostřednictvím Aplikace uzavírají. Aplikace dále umožňuje import již hotových dokumentů z počítače uživatele, případně cloudového úložiště, vyhledávání a používání Vzorů, a to ať již těch, které jsou integrovány do Aplikace ve výchozí verzi, případně ty, které byly do Aplikace nahrány na základě individuálních požadavků Uživatele.

Uživateli je umožněno si v Aplikaci vytvořit Uživatelský účet. Vyplněním údajů požadovaných k registraci, potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami, potvrzením souhlasu s pravidly pro zpracování osobních údajů, kliknutím na tlačítko „Vytvořit účet“ a následným kliknutím na tlačítko “Ověřit e-mail”, které je zobrazeno v e-mailové zprávě, která byla odeslána na e-mail zadaný v registraci je Uživateli zřízen Uživatelský účet. Následně je Uživateli dle informací zadaných v registraci vytvořen odpovídající Workspace. Uživatel bere na vědomí, že je oprávněn vytvořit pouze jedno Workspace jako fyzická osoba, jedno jako fyzická osoba podnikající a neomezený počet Workspace pro právnickou osobu. Zřízením Uživatelského účtu vzniká Uživateli povinnost se těmito Podmínkami řídit.

Uživateli jsou po vytvoření účtu a prvního Workspace vloženy na účet 3 kredity, které Uživatele opravňují k vytvoření a následnému uzavření 3 dokumentů.

V případě, že je některé ustanovení těchto Podmínek v rozporu s uzavřenou Smlouvou o spolupráci, má přednost ujednání uvedené ve Smlouvě o spolupráci.

Provozovatel výslovně upozorňuje, že využívání Aplikace je zpoplatněno dle platného Ceníku. Provozovatel upozorňuje a Uživatel bere na vědomí, že ceny v Ceníku je Provozovatel oprávněn jednostranně měnit. Provozovatel uvádí, že Uživateli je umožněno využívat některé funkce Aplikace zdarma.

Uživatel bere na vědomí, že v rámci používání Aplikace jsou zpracovávány jeho osobní údaje, např. jméno a příjmení, e-mailová adresa, fotografie, telefonní číslo, adresa, datum narození apod. Veškeré informace o zpracování osobních údajů upravují zásady ochrany soukromí.

Uživatel rovněž bere na vědomí, že v některých případech bude Provozovatel vůči Uživateli zpracovatelem dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů, přičemž uživatel bude v takovém případě správcem. Pro tento účel se zpracování osobních údajů řídí ustanoveními těchto Podmínek a Smlouvě o zpracování.

Uživatel dále bere na vědomí, že funkce Aplikace a služby prostřednictvím Aplikace poskytované, nejsou prodejem zboží a není tudíž možné odstoupit od smlouvy uzavřené s Provozovatelem za podmínek uvedených v § 1829 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „Občanský zákoník“) (tj. do 14 dnů od uzavření smlouvy).

Provozovatel výslovně prohlašuje a Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za obsah a obsahovou a formální správnost dokumentů, které Uživatel nahraje do Aplikace.

Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za adekvátnost a správnost Uživatelem provedené úpravy Vzorů, ani za to, že Uživatel použije Vzor adekvátní pro danou záležitost. Provozovatel nenese odpovědnost ani za to, že Vzory nepokryjí veškeré Uživatelem požadované situace. Provozovatel upozorňuje a uživatel bere na vědomí, že každý případ je individuální a Vzory nemohou postihnout všechny do úvahy přicházející situace. Provozovatel proto doporučuje konkrétní případy a úpravy vždy konzultovat s advokátem.

Práva a povinnosti Uživatele se přiměřeným způsobem použijí též na Návštěvníka.

 1. Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel se zavazuje dodržovat tyto Podmínky a rovněž zajišťovat:

 • nutná povolení a splnění příslušných náležitostí pro umožnění elektronického podepisování dokumentů Uživateli;
 • průběžnou aktualizaci technologií nutných pro funkčnost a zabezpečení Aplikace;
 • průběžnou optimalizaci relevantních částí Aplikace pro mobilní a desktopová zařízení, nové verze prohlížečů a pro zajištění správného fungování Aplikace;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel rovněž provádět vývoj Aplikace na základě individuálních požadavků Uživatele;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel pravidelně předávat data Uživatele na sjednaná úložiště;
 • v případě požadavků Uživatele za podmínek uvedených v Ceníku umožnit integraci Uživatelových Vzorů do Aplikace, zpřístupnění modulu pro branding aplikace a také zpřístupnění API pro integraci Aplikace se systémy a aplikacemi Uživatele;
 • monitoring Aplikace a jejích částí a monitoring serverů, na kterých je Aplikace umístěna, zejména s ohledem na zajištění dostupnosti a zvýšení zabezpečení Aplikace;
 • pokud je tak mezi Smluvními stranami sjednáno, zavazuje se Provozovatel provádět pro Uživatele školení ve sjednaném rozsahu;
 • zabezpečit data proti jakémukoliv možnému zneužití, zejména jejich šifrováním a dalšími vhodnými opatřeními.

Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu či újmu, která Uživateli vznikne v důsledku toho, že bude Aplikace nedostupná nebo bude mít omezenou funkčnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli újmu, která Uživateli vznikne v důsledku zásahu vyšší moci.

Uživatel nesmí vyvíjet činnost vedoucí k jakémukoliv narušení bezpečnosti sítě, zejména obcházení systému bezpečného přihlašování, získávání hesel jiných Uživatelů apod.

Provozovatel je oprávněn i bez předchozího upozornění:

 • kdykoli zrušit či deaktivovat Uživatelský účet Uživatele nebo přístupové údaje k nim v případě, že Uživatel poruší tyto Podmínky;
 • kdykoli omezit, upravit či změnit způsob fungování Aplikace, případně po předchozím upozornění Uživatele učiněné alespoň s 90 denním předstihem Aplikaci zcela ukončit;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který je fiktivní či duplicitní, případně který je neoprávněně vytvořený na jinou osobu;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu, který obsahuje nepravdivé údaje;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživateli byl v minulosti Uživatelský účet smazán v důsledku porušování těchto Podmínek a Uživatel se s Provozovatelem nedohodli na způsobu vyrovnání;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel porušuje nebo navádí k porušování právních předpisů, dobrých mravů obchodní soutěže či v případě, že poškozuje dobré jméno Provozovatele nebo Aplikace nebo některého z dalších Uživatelů;
 • kdykoli smazat či omezit přístup k Uživatelskému účtu v případě, že Uživatel více než 2 roky nevyvinul v Aplikaci žádnou aktivitu ani neprovedl žádnou platbu. Uzavřené smlouvy nebudou tímto smazáním nijak dotčeny.

Využitím práv Provozovatele uvedených v odst. 3.4. není dotčeno jeho právo na náhradu škody či nemajetkové újmy, které mu vůči Uživateli vzniklo v důsledku porušení povinností Uživatele dle těchto Podmínek nebo příslušných právních předpisů.

 1. Obecné povinnosti Uživatele

Přijetím Podmínek se Uživatel zavazuje:

 • užívat Aplikaci v dobré víře a nezasahovat či nepoškozovat práva jiných Uživatelů a nezneužívat Aplikaci k činnostem příčícím se dobrým mravům či právním předpisům;
 • užívat Aplikaci pouze takovým způsobem, který neomezuje či neznemožňuje užívání Aplikace ostatním Uživatelům, tj. zejména užívat Aplikaci takovým způsobem, který nepřetěžuje Aplikaci;
 • neužívat Aplikaci pro prezentaci a šíření myšlenek, které jsou v rozporu s dobrými mravy, případně jsou protiprávní nebo k takovému jednání podněcují;
 • pro užívání Aplikace si zřídit Uživatelský účet;
 • v případě, že je Uživatel fyzickou osobou, před zřízením Uživatelského účtu dovršit věk 18 let;
 • uvést při zřízení Uživatelského účtu pravdivé a přesné údaje a zároveň tyto údaje udržovat v rámci Uživatelského účtu neustále aktuální;
 • zdržet se jakéhokoliv jednání, kterým by mohl poškodit dobré jméno Provozovatele či Aplikace či jiného Uživatele;
 • počínat si tak, aby nezpůsobil jakoukoli újmu Provozovateli či jiným Uživatelům a v případě, že svým jednáním způsobí Provozovateli či jiným Uživatelům újmu, pak tuto újmu nahradit;
 • platit Provozovateli odměnu dle platného Ceníku, a to za podmínek uvedených níže.

Přijetím těchto Podmínek bere Uživatel na vědomí, že:

 • k využívání Aplikace je nutné, aby měl vytvořen Uživatelský účet;
 • součástí služeb poskytovaných prostřednictvím Aplikace není připojení k internetu a toto je Uživatel povinen si zajistit na vlastní náklady, přičemž Provozovatel neodpovídá za jakoukoli újmu způsobenou výpadky internetového připojení Uživatele;
 • v případě, že s tím Uživatel nevysloví výslovný nesouhlas, je Provozovatel oprávněn název Uživatele či jeho Workspace využívat pro referenční účely, tj. zejména pro informování třetích osob, že Uživatel využívá Aplikaci;
 • nemá v souvislosti s jakoukoli propagací Aplikace nárok na odměnu, nedohodne-li se s Provozovatelem jinak;
 • Provozovatel prostřednictvím Aplikace umožňuje elektronické vytváření a podepisování dokumentů, které si Uživatel sám vytvoří ze Vzorů, případně z dokumentu, který importuje do Aplikace. Provozovatel v žádném případě neodpovídá za informace, které jsou obsaženy v importovaných dokumentech a dále za informace, které do Vzorů doplní Uživatel, případně za jakékoli změny, které Uživatel ve Vzorech provede. Provozovatel nenese odpovědnost za správnost Vzorů integrovaných do Aplikace na výslovnou žádost Uživatele a Uživatelem Provozovateli dodaných;
 • Provozovatel jakkoli neručí za způsobilost Uživatelů uzavřít jakoukoli dohodu s protistranou či za způsobilost podepsat dokument a uživatel bere na vědomí, že před uzavřením smlouvy či podpisem dokumentu prověří dostatečným způsobem způsobilost druhé smluvní strany k uzavření takové smlouvy či podpisu dokumentu;
 • není oprávněn Vzory komerčně využívat pro vlastní obohacení, tj. zejména poskytovat licence k užití Vzorů třetím osobám za úplatu, nesjednají-li Provozovatel s uživatelem jinak;
 • užíváním Aplikace bere na vědomí, že vytvořením Uživatelského účtu umožní ostatním Uživatelům zobrazit základní informace o své osobě, které budou doplňovány do hlavičky dokumentů, o čemž však bude v každém jednotlivém případě informován.

Každý Uživatel plně odpovídá za to, že veškeré osoby mající přístup a oprávnění užívat jeho Uživatelský účet, případně Uživatelé v rámci Workspace, jimž byly přiděleny jednotlivé Role ve Workspace, budou dodržovat tyto Podmínky.

Uživatel není oprávněn bez písemného souhlasu Provozovatele převádět práva či povinnosti vzniklé na základě těchto Podmínek na třetí osobu.

Uživatel se vzdává práva domáhat se po Provozovateli náhrady újmy, která mu bude způsobena při používání Aplikace. Provozovatel bere na vědomí, že se tímto způsobem nelze vzdát práva na náhradu újmy způsobené Uživateli na přirozených právech nebo způsobené úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Potvrzením Podmínek Uživatel souhlasí s používáním Aplikace podle pravidel uvedených v těchto Podmínkách.

Uživatel je oprávněn kdykoli ukončit používání Aplikace a zrušit svůj Uživatelský účet s výjimkami uvedenými níže. Uživatel bere na vědomí, že zrušení Uživatelského účtu nemá jakýkoli vliv na trvání smluv uzavřených prostřednictvím Aplikace či na platnost dokumentů prostřednictvím Aplikace podepsaných.

 

 1. Druhy spolupráce a způsob placení

Spolupráce mezi Uživatelem a Provozovatelem může probíhat třemi způsoby, a to:

 • spolupráce formou kreditu;
 • pravidelná formou předplatného;
 • individuální spolupráce.

Spolupráce formou kreditu probíhá tak, že:

 • Uživateli jsou po vytvoření účtu a prvního Workspace připsány do jeho uživatelského účtu 3 kredity, které ho opravňují k vytvoření a uzavření 3 dokumentů.
 • Uživateli je umožněno vložit do Aplikace hotový dokument, který má uložený na svém počítači, telefonu nebo tabletu, případně na libovolném externím úložišti.
 • Uživatel potvrdí svůj záměr vytvořit dokument z nahraného souboru kliknutím na tlačítko “Uložit a pokračovat” a tím dojde k odečtení 1 kreditu.
 • V případě, že má Uživatel ve svém účtu dostatečný počet kreditů, může dokument upravovat, přidat ostatní podepisující, umístit do dokumentu místa, kde budou uloženy podpisy, podepsat a následně odeslat.
 • Uživatel má k takto vytvořenému dokumentu přístup po dobu nejméně 5 let od jeho uzavření.
 • V případě, že uživatel nemá na svém účtu dostatek kreditu pro vytvoření dokumentu z nahraného souboru je přesměrován na stránku, kde si z nabídky zvolí požadovaný počet kreditů, klikne na tlačítko “Koupit” a poté je přesměrován na platební bránu, kde provede online platbu na základě ceníku. Kredity jsou na účet Uživatele připsány okamžitě po úspěšném dokončení platby.

Pravidelná měsíční spolupráce probíhá následovně:

 • Uživatel má možnost kdykoliv po vytvoření účtu zvolit variantu pravidelné měsíční platby. Měsíční platba obsahuje služby uvedené v ceníku a každých 30 dní je automaticky obnovována.
 • Stiskem tlačítka „Zvolit předplatné“ a potvrzením stiskem na tlačítko „Koupit“ je Uživatel přesměrován na platební bránu a vyzván k úhradě částky za daný rozsah spolupráce stanovené na základě Ceníku. Měsíční platba je aktivováno okamžitě po úspěšném dokončení platby.
 • Po provedení platby je Uživateli umožněno vytvářet, upravovat a podepisovat předem stanovený počet dokumentů a zároveň mu budou poskytovány další služby patrné z Ceníku.
 • Uživatel bere na vědomí, že stiskem tlačítka „Koupit“ pro potvrzení vůle směřující k platbě na měsíční bázi je mezi Provozovatelem a Uživatelem uzavřena Smlouva o spolupráci, která je uzavírána vždy na 30 dní.
 • Vpřípadě vyčerpání předem daného počtu kreditů obsažených v měsíční platbě je Uživateli umožněno vytvářet a uzavírat dokumenty formou kreditu.
 • Uživatel bere na vědomí, že paušální částka plynoucí ze Smlouvy o spolupráci, resp. z Ceníku, je splatná vždy na měsíc dopředu a Uživatel nemá nárok na vrácení celé ani poměrné části zaplacené paušální části v případě zrušení Uživatelského účtu či přechodu na spolupráci formou kreditu;
 • Uživatel je oprávněn kdykoli neprodloužit Smlouvu o spolupráci a přejít zpět na spolupráci formou kreditu kliknutím na tlačítko “Zrušit předplatné”.

Individuální spolupráce spočívá na úzké spolupráci Uživatele a Provozovatele dle individuálních podmínek sjednaných na základě Smlouvy o spolupráci.

V rámci Individuální spolupráce zpřístupní Provozovatel Uživateli jednu nebo více z následujících služeb Aplikace:

 • Možnost upravovat vzory, které jsou integrovány do Aplikace ve výchozí verzi, případně ty, které byly do Aplikace nahrány na základě individuálních požadavků Uživatele. Uživatel bere na vědomí, že nahrání vlastních vzorů je zpoplatněno dle ceníku. Uživatel vybere Vzor, který má v úmyslu upravit, přičemž je mu umožněno zobrazit si náhled Vzoru ve formátu PDF.
 • Možnost individuální úpravy designu Návštěvnického účtu spočívající v nastavení loga, barev, vizuálu a dále možnosti úprav designu odesílaných e-mailových zpráv (dále jen “branding”). Uživatel bere na vědomí, že možnost brandingu je zpoplatněna dle ceníku.
 • Možnost integrace Aplikace s ostatními aplikacemi Uživatele přes zabezpečení komunikační rozhraní (API). Provozovatel poskytne dokumentaci k API a potřebnou součinnost při integraci. Uživatel bere na vědomí, že zpřístupnění API je zpoplatněno dle ceníku.

Uživatel bere na vědomí, že v případě vytvoření dokumentu ze vzoru, stiskem tlačítka „Vytvořit návrh“ je mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena úplatná jednorázová licenční smlouva k užití a úpravě Vzoru. Uživatel není oprávněn udělovat licenci žádné další osobě kromě druhé smluvní strany, s níž hodlá uzavřít smlouvu vyhotovenou na základě Vzoru či podepsat dokument vytvořený ze Vzoru; Uživatel rovněž bere na vědomí, že licence k úpravě Vzoru mu bude udělena teprve zaplacením částky stanovené pro úpravu daného Vzoru.

Platby za služby poskytované Aplikací či Provozovatelem dle těchto Podmínek budou probíhat prostřednictvím platební brány GoPay.

 

 1. Uzavírání smluv a podepisování dokumentů prostřednictvím Aplikace

Pro účely tohoto článku se rozumí:

 • uzavřením smlouvy prostřednictvím Aplikace rovněž podpis jakéhokoli dalšího dokumentu prostřednictvím Aplikace;
 • smlouvou též dokument, který má být prostřednictvím aplikace podepsán
 • Smluvní stranou rovněž osoba, která má daný dokument v Aplikaci podepsat.

Uzavírání smluv mezi Uživatelem a jeho smluvní stranou či smluvními stranami probíhá tak, že:

 • Uživatel si do aplikace vloží vlastní dokument ze svého počítače nebo úložiště;
 • uživatel upraví v Aplikaci Vzor, čímž vytvoří návrh příslušného dokumentu;
 • po vložení vlastního dokumentu nebo výběru Vzoru zadá název dokumentu, stanoví lhůtu k podpisu takto vytvořeného návrhu dokumentu či smlouvy; do dokumentu umístí místa pro podpisy nebo provede úpravy a doplnění Vzoru; Klikne Uživatel na tlačítko „Podepsat“ a smlouvu nebo jakýkoliv dokument podepíše; prostřednictvím Aplikace zašle ostatním smluvním stranám, které jsou rovněž Uživateli, návrh smlouvy či dokumentu k podpisu; v případě, že smluvní strana není Uživatelem, pak Uživatel zašle na e-mail této osoby pozvánku k jednorázovému přihlášení do Aplikace, po jehož provedení bude této osobě vytvořen Návštěvnický účet a bude jí umožněno smlouvu nebo dokumentu podepsat;
 • po podpisu všemi smluvními stranami se vytvoří unikátní PDF dokument opatřený elektronickými podpisy, který je zaslán smluvním stranám na e-mail.

Uživatel bere na vědomí a upozorní též smluvní stranu či strany, že návrh na uzavření smlouvy je odvolatelný ve lhůtě stanovené pro přijetí návrhu na uzavření smlouvy. Návrh na uzavření smlouvy však již nelze odvolat v případě, že smluvní strany návrh bezpodmínečně přijaly.

V případě, že některá smluvní strana či strany nepodepíší návrh smlouvy zaslaný Uživatelem ve lhůtě jím stanovené, není již možné návrh smlouvy přijmout, nedohodnou-li se smluvní strany mezi sebou jinak.

Jestliže Uživatel zruší svůj Uživatelský účet před tím, než uplyne lhůta k přijetí návrhu smlouvy druhou smluvní stranou, má se za to, že Uživatel vzal svůj návrh na uzavření smlouvy či podpis dokumentu zpět.

Uživatel bere na vědomí, že jakmile potvrdí výběr protistrany za účelem doplnění do hlavičky smlouvy, je protistraně automaticky odeslán e-mail s upozorněním, že její údaje byly doplněny do smlouvy, a to včetně názvu smlouvy, do níž byly údaje doplněny.

  

 1. Licence a práva duševního vlastnictví k Aplikaci

Uživatel vytvořením Uživatelského účtu nabývají právo na využívání Aplikace v souladu s těmito Podmínkami. Jiná práva na duševní vlastnictví k Aplikaci nenabývají.

Uživatel bere na vědomí, že v případě stažení Aplikace do zařízení, se může Aplikace automaticky aktualizovat.

Potvrzením souhlasu s těmito Podmínkami Provozovatel uděluje Uživateli osobní, celosvětovou, nepřevoditelnou a nevýhradní licenci k používání Aplikace, která je časově omezená na dobu, po kterou má Uživatel zřízen Uživatelský účet. Aplikaci, ani její části nejsou Uživatelé oprávněni kopírovat, pozměňovat, distribuovat, ani prodávat a pronajímat a nesmí provádět zpětnou analýzu zdrojového kódu ani se jej pokoušet jakkoli získat.

 

 1. Smlouva o zpracování

Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je dle příslušných právních předpisů, zejm. dle Nařízení, vůči Uživateli v některých situacích v postavení zpracovatele osobních údajů a Uživatel je správcem osobních údajů. S ohledem na tuto skutečnost upravují tyto Podmínky rovněž vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem v rozsahu nutných náležitostí smlouvy o zpracování osobních údajů dle Nařízení.

V situacích, kdy je Provozovatel v pozici zpracovatele, zpracovává osobní údaje na základě pokynů Uživatele, a to osobní údaje druhé smluvní strany Uživatele, které mohou být zpracovány v rozsahu: identifikačních údajů (např. jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, DIČ apod.), adresní údaje (adresa trvalého bydliště, e-mail, telefon apod.), údaje o bankovním spojení (např. číslo účtu, informace o platební kartě), to vše však pouze na pokyn, byť obecný Uživatele jakožto správce a vždy jen za účelem řádného plnění povinností dle těchto Podmínek.

Případně zpracovávané osobní údaje budou zpracovávány po dobu 5 let od jejich uložení či vytvoření, poté budou tyto údaje vymazány, odstraněny nebo dohodě s Provozovatelem Uživateli nebo dalšímu zpracovateli předány. Provozovatelovy povinnosti dle čl. 8. Podmínek týkající se bezpečnosti a ochrany osobních údajů trvají až do okamžiku jejich úplné likvidace či předání jinému zpracovateli nebo Uživateli, které na pokyn Uživatele proběhne nejpozději do 14 dnů před uplynutím 5leté doby uchování, v opačném případě je Provozovatel na své straně zlikviduje.

Uživatel je ve vztahu k osobním údajům povinen:

 • zajistit, že osobní údaje budou zpracovány vždy v souladu s platnou právní úpravou, že tyto údaje budou aktuální, přesné a pravdivé, jakož i to, že tyto údaje budou odpovídat stanovenému účelu zpracování;
 • zajistit informování subjektů údajů tak, aby jejich osobní údaje mohly být předány Provozovateli. Uživatel rovněž prohlašuje, že pro veškeré osobní údaje, které předá Provozovateli, má zajištěna příslušná oprávnění ke zpracování a k jejich předání;
 • přijmout vhodná opatření, aby poskytl subjektům údajů stručným, transparentním, srozumitelným a snadno přístupným způsobem za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků veškeré informace a učinil veškerá sdělení požadovaná platnou právní úpravou ochrany osobních údajů.

Provozovatel se zavazuje:

 • informovat Uživatele na jeho žádost o dalších zpracovatelích, kteří za Provozovatele provádí dílčí části zpracování pro uživatele; Uživatel dává obecný souhlas k zapojení dalších zpracovatelů, pokud budou splňovat podmínky dle Nařízení;
 • zpracovávat osobní údaje pouze na základě pokynů Uživatele, a to v rozsahu plnění uvedených v těchto podmínkách;
 • zohledňovat povahu zpracování osobních údajů a být Uživateli nápomocen pro splnění Uživatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektu údajů, jakož i pro splnění dalších povinností ve smyslu platné právní úpravy;
 • zajistit, aby systémy pro automatizovaná zpracování osobních údajů používaly pouze oprávněné osoby, které budou mít přístup pouze k osobním údajům odpovídajícím oprávnění těchto osob, a to na základě zvláštních uživatelských oprávnění zřízených výlučně pro tyto osoby;
 • zajistit, že jeho zaměstnanci budou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu odpovídajícím těmto Podmínkám;
 • na žádost Uživatele kdykoliv sdělit informace týkající se způsobu zpracování osobních údajů;
 • po zrušení Uživatelského účtu nadále zajišťovat bezpečnost ochrany osobních údajů a Uživateli takto získané údaje případně předat nebo zničit či smazat, přičemž zrušením Uživatelského účtu není dotčena lhůta a postup pro výmaz, zničení či předání údajů dle odst. 8.3.

Uživatel i Provozovatel se zavazují:

 • zavést technická, organizační, personální a jiná vhodná opatření, aby zajistili a byli schopni kdykoliv doložit, že zpracování osobních údajů je prováděno v souladu s platnou právní úpravou tak, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům a k datovým nosičům, které tyto údaje obsahují, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití, a tato opatření podle potřeby průběžné revidovat a aktualizovat;
 • řádně a včas ohlašovat případná porušení bezpečnosti osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a spolupracovat s tímto úřadem v nezbytném rozsahu;
 • navzájem se informovat o všech okolnostech významných pro plnění povinností dle ustanovení čl. 8. Podmínek;
 • zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů, a to i po zrušení Uživatelského účtu;
 • postupovat v souladu s dalšími požadavky platné právní úpravy, zejména dodržovat obecné zásady zpracování osobních údajů, plnit své informační povinnosti, nepředávat osobní údaje třetím osobám bez potřebného oprávnění, respektovat práva subjektů údajů a poskytovat se v této souvislosti vzájemnou součinnost.

 

 1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel může znění těchto Podmínek jednostranně měnit či doplňovat. O takové změně bude Uživatel předem informován e-mailem nebo prostřednictvím oznámení v Aplikaci. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek. Používáním Aplikace poté, co došlo ke změně Podmínek, o níž byl Uživatel informován, vyjadřuje Uživatel souhlas s aktuálním zněním Podmínek.

Uživatel bere na vědomí, že tyto Podmínky nejsou neměnné. V případě nesouhlasu Uživatele s některým z ustanovení těchto Podmínek, má právo kontaktovat Provozovatele a uvést svůj protinávrh či připomínky k Podmínkám. Pokud Uživatel s Provozovatelem uzavřou samostatnou smlouvu, bude mít taková smlouva přednost před těmito Podmínkami.

Případné spory mezi Provozovatelem a Uživatelem lze řešit též mimosoudní cestou. V případě, že Uživatel má v úmyslu postupovat tímto způsobem, je Uživatel, který je spotřebitelem, oprávněn kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Odpovědnost za zjevné nebo skryté vady v Aplikaci lze uplatnit u Provozovatele za podmínek stanovených Občanským zákoníkem.

Uživatel se zavazuje Podmínky pravidelně kontrolovat a seznamovat se s jejich zněním.

V případě neplatnosti či neúčinnosti některého ustanovení těchto Podmínek nemá taková skutečnost vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení Podmínek.

Pokud Uživatel nesouhlasí s těmito Podmínkami a nedohodne se s Provozovatelem na individuální smlouvě, není oprávněn Aplikaci využívat.

Pokud vztah související s užitím Aplikace obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak Uživatel s Provozovatelem sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky.

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2020.